Logo simbolismo
Marketplace categories
[]

Per a dubtes o aclariments, els clients es poden posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic següent: info@simbolismo.com

L’atendrem en la màxima brevetat possible. Gràcies per la seva confiança!

DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

El client podrà desistir de la seva comanda dins dels 14 dies naturals des de la recepció dels productes. Ha de notificar la voluntat de desistir mitjançant correu electrònic a info@simbolismo.com, i procedir a la devolució d'article dins el termini de desistiment dels 14 dies. La devolució es realitzarà a través del mateix sistema de missatgeria a través del qual la Botiga Online hagi realitzat l'enviament, i seran a càrrec del client les despeses derivades del mateix. En el cas que el client esculli un altre sistema d'enviament, aquestes despeses també seran a càrrec del client.

Per comunicar la seva voluntat de desistir, es podrà utilitzar el següent formulari:

A l'atenció de Sunsetzone SL, C/ Entença 227-231, local 3, 08029 Barcelona.
Per la present comunicació, jo (posar nom i DNI / Passaport / NIE), amb domicili a (posar domicili), els informo de la meva voluntat de desistir de la comanda núm (posar nombre de comanda i data de recepció del mateix).
(Data i signatura)

No s'acceptaran devolucions a ports deguts.

La Botiga Online no assumeix la titularitat del producte retornat fins a la recepció del mateix.

Els productes han de ser retornats sense haver estat usats, en perfecte estat i amb les capses, garanties, instruccions i complements que en tot cas haguessin estat enviats. També hauran d’estar embolicats de forma adequada. Si amb els productes demanats pel client s'ha adjuntat d'altres de regal o promocionals, aquests també hauran de ser retornats sense haver estat usats; en cas contrari, la Botiga Online descomptarà l'import del PVP d'aquests del total de l'import de la devolució que hagi d'efectuar.

Els productes objecte de devolució s'han d'enviar a la següent adreça: C/ Entença 227-231, Local 3, CP 08029, Barcelona.

Un cop la Botiga Online hagi rebut els productes retornats, li serà reemborsat al client el preu del mateix en un termini màxim de 30 dies. La devolució es realitzarà a través del sistema de pagament que hagués emprat el client en cursar la comanda o mitjançant qualsevol altre mitjà que les parts acordin.

En el supòsit de devolució, el client serà responsable de la disminució del valor del producte a causa de la manipulació del mateix, i la Botiga Online podrà descomptar el valor d'aquesta disminució del que hagi d'abonar al client.

El dret al desistiment i a la devolució no s'aplica a productes que hagin estat desprecintats amb posterioritat al seu lliurament o que no vagin amb el seu embalatge original, així com a productes usats, danyats o deteriorats, o que no permetin la devolució per raons higièniques. Tampoc serà possible la devolució de productes que puguin deteriorar-se o caduquin amb rapidesa, ni a aquells productes que hagin estat personalitzats seguint les instruccions del client.

En els supòsits de desistiment i devolució, el client haurà d'indicar el número de comanda o factura i les seves dades identificatives de forma prèvia a la tramitació del mateix.

Si el motiu de la devolució és a causa de danys durant el transport, s'haurà d'actuar de la manera següent:

El client ho haurà d'indicar en el termini de 24 hores, a fi i efecte que des de la Botiga Online es pugui fer la reclamació a l'empresa de transport, i remetre fotografies en cas de ser possible.
Si els danys poguessin ser observats a l'exterior del paquet, el client haurà de rebutjar el lliurament i fer constar el motiu del rebuig en el full de la qual a aquest efecte disposi el transportista.
En cas de danys en els productes, es retornarà l'import pagat pel client sempre que es retorni la totalitat dels productes danyats.

Si el motiu de la devolució és un error en el contingut de la tramesa, el client ha de comunicar dins de les 24 hores a fi de gestionar la devolució.

En cas de canvi o devolució, les despeses dels segons enviaments o enviaments posteriors, aniran a càrrec del client.

La devolució en cap cas inclourà: les despeses per pagament contra-reemborsament, les comissions de targetes de crèdit, les despeses per transferència bancària o de pagament mitjançant PayPal, així com tampoc les taxes, impostos i d'altres costos diferents al preu dels productes.

A la devolució d'enviaments gratuïts, si la devolució dels productes fos per import inferior als 69 € (compres nacionals) o a 150 € (compres UE), es descomptarà l'import corresponent al cost d'enviament.

Per al cas que la comanda sigui retornat perquè no ha pogut ser lliurat a l'adreça indicada pel client, o perquè el client no ho hagi recollit en l'empresa de transports, el client també haurà d'abonar, a més de totes les despeses derivades de les clàusules anteriors, les derivades del transport i emmagatzematge.

Les despeses de re-expedició del producte (que es donen, per exemple, quan una vegada realitzat l'enviament el client decideix canviar l'adreça de lliurament) també aniran a càrrec del client.

Per a més informació, consulti el que s’estableix a les Condicions de venda.

Les garanties dels productes que figuren a la Botiga Online corresponen exclusivament als fabricants respectius. En aquest punt, el paper de la Botiga Online es limita a fer de mitjancer entre el fabricant i el client per tal que aquest pugui exercir els seus drets.

Si el producte és defectuós i el client ho ha comunicat dins del termini legalment establert, el fabricant procedirà a reparar-lo o reemplaçar-lo per un altre de nou que sigui igual; si cap de les dues opcions és possible, el fabricant generalment el reemplaçarà per un producte de valor equivalent. El temps de reparació dependrà del fabricant i del tipus de producte, i serà variable. En la mesura del que sigui possible, la Botiga Online informarà el client sobre els terminis de reparació o substitució.

En cap cas s’entendrà que un producte és defectuós si el dany o el seu mal funcionament és degut al seu mal ús per part del client, a un manteniment incorrecte o al desgast normal del producte.

La garantia es podrà reclamar al fabricant a través de la Botiga Online sempre que el producte hagi estat adquirit a través d’aquesta, i dins del període de temps establert per a cada producte. Generalment, el període de garantia és de 2 anys, però hi ha certs productes en els quals aquest és superior (algunes marques ofereixen garanties de 3 anys o fins i tot de per vida) o en què aquesta es redueix a 1 (com per exemple passa en algunes sèries de Sheaffer). El fabricant sempre adjunta, amb el producte adquirit, el full de garantia on explica aquest extrem. El client també pot consultar els períodes de garantia a les webs dels fabricants. Per altra banda i en relació als consumibles (com per exemple les tintes estilogràfiques), s’ha de tenir en compte que els fabricants no acostumen a acceptar devolucions d’articles utilitzats, per la qual cosa, si es detecta cap defecte en el producte, es recomana comunicar-ho immediatament després d’adquirir-lo. Per altra banda, recomanem que les tintes estilogràfiques es consumeixin abans de que hagin transcorregut dotze mesos des de la seva adquisició.

Les gestions realitzades per la Botiga Online, en relació a l’exercici de les garanties per part dels clients, seran gratuïtes. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les despeses d’enviament seran sempre a càrrec del client, i que hi ha fabricants que estableixen càrrecs mínims per la manipulació, processament i enviament dels productes. La Botiga Online informarà al client d’aquests extrems sempre que sigui possible fer-ho.

Per a més informació, consulti el que s’estableix a les "Condicions de venda".