Logo simbolismo
Marketplace categories
[]

A simbolismo.com som especialistes en material d’escriptura, i tractem d’oferir-li els millors productes al millor preu. També assessorem i responem tots els dubtes dels nostres clients, amb l’objectiu de proporcionar-los un servei plenament satisfactori.

Gràcies per confiar en nosaltres!

Si vol saber més coses de la nostra empresa pot consultar l’apartat «Termes i condicions legals».

TERMES I CONDICIONS LEGALS

Les presents condicions s'aplicaran a la prestació de serveis per part de Sunsetzone SL, així com a l'ús del lloc web www.simbolismo.com i/o a la compra de productes per part d'aquells que accedeixin al mateix. Per aquest motiu cal que llegeixi atentament les següents condicions abans navegar pel lloc web, realitzar qualsevol compra o utilitzar els nostres serveis.

Susetzone SL es reserva qualsevol dret que li correspongui i que no estigui expressament comprès en les presents Condicions d'ús i Condicions de venda.

CONDICIONS D’ÚS

1. Objecte i parts

1.1. Les presents condicions s'apliquen a l'ús de la botiga online www.simbolismo.com, de la qual és titular Sunsetzone SL. En accedir i navegar pel lloc web vostè (en endavant client o usuari) declara conèixer les presents condicions, i acceptar expressament i sense reserves quedar vinculat per aquestes.
1.2. Les dades del titular del lloc web són les següents: Sunsetzone SL, amb domicili social a Barcelona, C/ Entença 227-231, local 3. NIF: B67016378. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45956, Foli 193, Full 505012. D'ara endavant, quan ens referim a la Botiga Online ens estarem referint al titular del lloc web.

2. Condicions d'accés i navegació

2.1. L'accés i l'ús del lloc web està supeditat a la legislació espanyola que resulti aplicable en cada moment, i la conducta de l'usuari ha de ser lícita i d'acord amb les lleis, el costum i els principis generals del Dret.
2.2. En accedir i navegar pel lloc web l'usuari o client es compromet a:
- Utilitzar el lloc web d'acord amb les finalitats per a les quals ha estat creat, i a actuar de bona fe.
- No realitzar conductes en perjudici del lloc web, el seu titular o els seus clients i usuaris, o en perjudici de terceres persones.
- No realitzar transaccions o actes fraudulents o delictius, o facilitar-los de qualsevol manera.
- No realitzar accions destinades a bloquejar el lloc web, fer-lo inoperant o baixar el seu rendiment.
- No introduir virus, troians, programes, dades o altres elements en el lloc web o en els servidors on estigui allotjat, ja sigui mitjançant l'accés directe o mitjançant correu electrònic, ni elements que alterin el seu funcionament.
- No introduir publicitat, de manera directa o indirecta.
- No accedir a parts restringides del lloc, al servidor que l'allotja o a d'altres ordinadors de suport, desenvolupament i manteniment del lloc web.
- No extreure dades del lloc web (ja sigui text, imatges, codi font o dades de qualsevol altre tipus) sense el consentiment exprés de la Botiga Online.
- No publicar opinions o continguts ofensius, obscens o il·lícits en el lloc web, o que siguin perjudicials per a la Botiga Online o per a terceres persones. La Botiga Online es reserva el dret a eliminar els comentaris i continguts que consideri inadequats.
- Proporcionar les dades requerides per a la realització de qualsevol compra o comanda, d'acord amb la Política de privacitat del lloc web. També es compromet a proporcionar dades veraces en realitzar una comanda, i a comunicar qualsevol variació en les mateixes; si des de www.simbolismo.com es detecten comandes que puguin ser falses o fraudulentes, la Botiga Online podrà procedir a l'anul·lació de les mateixes.

2.3. L'incompliment d'aquestes condicions facultarà la Botiga Online per bloquejar l'accés al lloc web al responsable de l'incompliment, que serà a qui correspondrà la responsabilitat per les pèrdues, danys i perjudicis causats (incloent-se també el lucre cessant) a la Botiga Online o a tercers.

3. Actualització del software i del contingut

La Botiga Online pot canviar o actualitzar el lloc web (aparença, funcionalitat i contingut) en qualsevol moment, així com interrompre o finalitzar el funcionament del lloc web quan ho consideri oportú. Tot això sense necessitat de cap avís previ, i sense que el client o usuari pugui exigir cap responsabilitat o indemnització per això.

4. Comunicacions i notificacions

4.1. El client s'estarà comunicant electrònicament amb la Botiga Online cada vegada que utilitzi els serveis del lloc web, o quan enviï un correu electrònic o qualsevol altre tipus de missatge a través del seu ordinador, telèfon mòbil, tablet o qualsevol altre dispositiu, i aquest missatge sigui rebut per la Botiga Online.
4.2. El client accepta expressament rebre comunicacions electròniques per part de la Botiga Online, així com que tots els contractes i notificacions de la Botiga Online es realitzin a través de correu electrònic o del lloc web (ja sigui mitjançant l'apartat "El meu compte" o qualsevol altre previst amb aquesta finalitat), complint tot contracte, notificació o informació així remesa els requisits legals de comunicació per escrit. Tot això sense perjudici d'altres sistemes de comunicació (com ara el correu postal a l'adreça facilitada pel client o usuari).
4.3. En cas d'alguna incidència en l'ús del lloc web o en la tramitació d'una comanda, així com a petició del client, la Botiga Online podrà comunicar-se telefònicament amb el mateix.
4.4. Les comunicacions remeses pel client o usuari a la Botiga Online podran fer-se al correu electrònic info@simbolismo.com.

5. Registre d'usuaris

5.1. Per realitzar compres o accedir als serveis prestats per la Botiga Online, l'usuari s'ha de registrar mitjançant un nom d'usuari i una contrasenya, i facilitar les dades que siguin necessàries per a tals finalitats.
5.2. Per procedir a registrar-se al lloc web, l'usuari haurà de ser major d'edat i tenir capacitat legal per contractar.

6. Comentaris i valoracions

6.1. Sempre que la Botiga Online ho autoritzi, el client o usuari podrà deixar (a l'espai previst per a això) opinions i valoracions de productes que prèviament hagi comprat al lloc web. Els comentaris no podran ser ofensius, obscens o il·lícits, ni podran respondre a interessos publicitaris. El client o usuari s'obliga a ser veraç en els seus comentaris.
6.2. Mitjançant l'ús de l'espai d'opinió o valoració no es podran introduir en el lloc web elements que alterin el seu funcionament (com ara virus, spam, correus en cadena o enllaços a d'altres llocs web; tampoc podrà saturar l'espai de comentaris).
6.3. Per utilitzar l'espai d'opinió el client ha d'utilitzar les seves pròpies dades, és a dir, que no pot actuar ni opinar per compte de tercers.
6.4. El client cedeix els drets d'explotació de les opinions i valoracions realitzades al lloc web, de manera no exclusiva, a la Botiga Online, comprenent aquesta cessió el dret de publicació, distribució, reproducció, comunicació pública i transformació. La durada d'aquesta cessió comprendrà el temps màxim legalment establert. La Botiga Online podrà identificar el client amb en nom escollit per aquest al posar el seu comentari, o també ho podrà fer parcialment. El client autoritza expressament a la Botiga Online a cedir a terceres persones els drets d'explotació indicats, i a realitzar les gestions necessàries per articular la cessió.
6.5. La Botiga Online no es fa responsable de les opinions dels seus clients o usuaris, qui assumiran en exclusiva els danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquestes. Així mateix, la Botiga Online es reserva les accions legals pertinents per reclamar, si s’escau, els danys o perjudicis que el client o usuari li hagués pogut provocar.
6.6. La Botiga Online es reserva el dret a eliminar o modificar qualsevol contingut que no respecti el que estableix aquest apartat, o aquelles opinions o comentaris que siguin contraris als interessos del lloc web.

7. Domini, propietat industrial i propietat intel·lectual

7.1. El domini www.simbolismo.com, així com les marques registrades "simbolismo.com" i "simbolismo fountain pens", són propietat de la Botiga Online. Qualsevol ús o associació del domini o de les marques sense autorització del seu legítim titular està prohibit. L'accés al lloc web no implica el dret d'ús de cap de les marques ni la cessió total o parcial de les mateixes als usuaris del lloc; això també és aplicable al domini i a les marques propietat de tercers que figurin al lloc web.
7.2. La resta de les marques que apareixen en el lloc web són propietat de tercers, i a ells correspon l'exercici dels seus drets respectius. El lloc web www.simbolismo.com no està relacionat o associat amb les persones titulars d'aquestes marques, i no adquireix cap responsabilitat respecte de les mateixes.
7.3. La Botiga Online és la titular de tots els drets d'explotació (ja siguin de propietat industrial o intel·lectual) del lloc web, és a dir, del seu contingut i del programari utilitzat per a la seva construcció i gestió; tot això sense perjudici de l'ús d'altres elements i programes propietat de tercers l'ús dels quals estigui autoritzat. El disseny, la funcionalitat i la programació del lloc web, així com el seu contingut (com ara text, icones, fotografies, dibuixos, imatges, vídeos, sons, gràfics, dissenys, logotips, bases de dades, codi font, aplicacions, seqüències , etc.), ja siguin propietat de la Botiga Online o de tercers, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual. L'accés al lloc web no implica la cessió total o parcial dels drets d'explotació als usuaris del lloc. Queda prohibit el seu ús total o parcial sense autorització expressa del titular d'aquests drets.
7.4. No està permesa la manipulació dels continguts del lloc web ni del seu programari, ja sigui totalment o parcial, ni tampoc la seva còpia, extracció, descàrrega, descompilació, reutilització, reproducció, modificació, venda, comunicació pública o explotació de cap tipus, així com l'ús de meta-tags, robots de cerca o qualsevol altre element per extreure informació del lloc web. Tampoc està permès l'ús d'enginyeria inversa ni utilitzar parts del programari del lloc web per crear obres derivades.
7.5. L'incompliment de les condicions establertes en el present contracte podrà comportar la prohibició i el bloqueig de l'accés i la navegació pel lloc web, sense que sigui necessària cap tipus de comunicació prèvia. A més, la Botiga Online es reserva el dret a exercir les accions civils o penals que legalment li corresponguin.

8. Garanties i limitació de la responsabilitat

8.1. El client manifesta expressament ser major d'edat i tenir capacitat legal per contractar. La Botiga Online només ven productes a clients que compleixin aquesta condició, i no es fa responsable de les incidències o qüestions que sorgeixin de l'incompliment d'aquest punt per part del client.
8.2. El client o usuari es compromet a què les dades que faciliti a la Botiga Online siguin veraces, correctes, actuals i completes.
8.3. El client o usuari es fa responsable de la custòdia de les seves claus i contrasenyes d'accés al lloc web, així com de la confidencialitat de les seves dades. També es responsabilitza de les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la contrasenya (ja es tracti de compres o d'activitats de qualsevol altre tipus). En cas de pèrdua o sostracció de les claus o contrasenyes, el client es compromet a canviar-les de forma immediata i a comunicar aquest fet a la Botiga Online.
8.4. El client es responsabilitza de l'accés i l'ús que pugui fer un tercer del seu ordinador, dispositius mòbils o altres dispositius electrònics des dels quals accedeixi al lloc web.
8.5. El client o usuari es responsabilitzarà per les pèrdues, danys i perjudicis (entre els quals s'inclou el lucre cessant) ocasionats a la Botiga Online per l'incompliment de les condicions establertes en el present contracte.
8.6. Qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els serveis oferts en www.simbolismo.com ho fa pel seu compte i risc.
8.7. D'acord amb en punt anterior, la Botiga Online no garanteix:
- El correcte funcionament del lloc web.
- Que el contingut del lloc web sigui el correcte pel que fa a la descripció, característiques i propietats dels productes que es puguin adquirir en el mateix.
- La continuïtat dels serveis prestats i l'accés al lloc web.
- L'absència d'errors en els continguts del lloc web.
- La completa invulnerabilitat del lloc web i dels seus sistemes de seguretat, així com l'absència de virus, programes d'spam o programes o aplicacions que continguin components nocius en el lloc web i/o en els servidors utilitzats per aquest.
- Que els enllaços que figuren en el lloc web siguin correctes.
8.8. La Botiga Online no es fa responsable dels danys ni les pèrdues ocasionades pels motius anteriorment descrits, ni de les pèrdues directes o indirectes derivades de l'ús del lloc web, de la compra d'algun producte o de l'ús d'algun dels productes relacionats en el mateix, ja tinguin caràcter particular o empresarial. Tampoc assumeix cap responsabilitat per les pèrdues següents independentment del seu origen:
- Pèrdues de diners, negoci, ingressos o vendes.
- Lucre cessant, pèrdua de contractes o pèrdua de clients.
- Pèrdua de dades.
- Pèrdua d'ordinadors, dispositius mòbils o d'altres dispositius utilitzats per accedir al lloc web.
- Pèrdues degudes a causes fortuïtes, de força major o per causes degudes la intervenció de tercers.
- Despeses ocasionades per l'ús del lloc web.
- Pèrdues derivades de la prestació de serveis per part de tercers que siguin necessaris per accedir al lloc web.
- Pèrdues per l'accés a llocs i pàgines web enllaçats al nostre lloc web.
- Pèrdues de qualsevol altre tipus.
8.9. Les informacions proporcionades a través del lloc web, o per qualsevol altre mitjà per part de la Botiga Online, no constitueixen cap tipus de garantia ni generen cap obligació legal, no fent-se responsable la mateixa dels danys o perjudicis que es puguin derivar. En tot cas, les informacions proporcionades tindran caràcter orientatiu.
8.10. La Botiga Online no es fa responsable del contingut de les pàgines a les que s'accedeixi a través del lloc web, ja sigui mitjançant links, banners o botons, ni de les pèrdues o danys que sofreixi l'usuari per això. Els enllaços es proporcionen únicament a títol informatiu, ja que els llocs enllaçats són gestionats per terceres persones. La Botiga Online no es fa responsable de cap pèrdua o dany derivat de l'accés i navegació per aquestes pàgines web.
8.11. La Botiga Online no es responsabilitza del material o contingut introduït per terceres persones en el lloc web, ja consisteixi en virus, troians, programes, opinions, imatges, vídeos, dades o contingut de qualsevol altre mena.
8.12. La Botiga Online es reserva el dret a cancel·lar qualsevol compte de qualsevol client i denegar el seu accés en cas d'incompliment de les Condicions d'ús.

9. Modificació de les condicions presents i d'altres qüestions

9.1. Les Condicions d'ús poden ser modificades en qualsevol moment i sense previ avís pel titular de la Botiga Online, i serán aplicables les condicions que es trobin publicades en el moment d'accés o ús del lloc web.
9.2. Serà responsabilitat del client assegurar-se de quines són les condicions vigents en el moment d'usar els serveis o realitzar una comanda en el lloc web. Les condicions estaran publicades en el lloc web de forma permanent.
9.3. Per al supòsit que alguna de les condicions d'ús fos declarada nul·la total o parcialment pels jutjats o tribunals competents, la resta de clàusules conservaran la seva plena vigència.
9.4. Per al cas que les presents condicions estiguin redactades en més d'una llengua, tindrà preferència la versió catalana de les mateixes.

10. Llei aplicable i competència dels jutjats i tribunals

La Botiga Online i el client pacten expressament que el present contracte s'interpreti d'acord amb la legislació espanyola vigent quan es va contractar. Així mateix, seran competents per a l'enjudiciament de qualsevol desacord derivat d'aquestes condicions els jutjats i tribunals que la legislació determini, incloent-se entre aquests els de el domicili del consumidor i usuari, així com els de el lloc de compliment de l'obligació.
D'acord amb l'article 14.1 de l'Reglament 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, així com de la possibilitat de presentar la seva reclamació a través de la mateixa accedint a l'enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr

CONDICIONS DE VENDA

1. Objecte i parts

1.1. Les presents condicions s'apliquen a la compra i enviament dels productes que figuren en el lloc web www.simbolismo.com, del qual és titular Sunsetzone SL. En accedir, navegar i cursar una comanda a través del lloc web vostè (en endavant client o usuari) declara conèixer les presents condicions, i acceptar expressament i sense reserves quedar vinculat per aquestes.
1.2. Les dades del titular del lloc web són les següents: Sunsetzone SL, amb domicili social a Barcelona, C/ Entença 227-231, local 3. NIF: B67016378. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45956, Foli 193, Full 505012. D'ara endavant, quan ens referim a la Botiga Online ens estarem referint al seu titular.

2. Actualizació del software i del contingut

La Botiga Online pot canviar o actualitzar el sistema de venda del lloc web en qualsevol moment, així com interrompre o finalitzar el seu funcionament quan ho consideri oportú. Tot això sense necessitat de cap avís previ, i sense que el client o usuari pugui exigir cap responsabilitat o indemnització per això.

3. Productes

3.1. La Botiga Online tractarà en tot moment d'oferir una informació correcta dels productes disponibles a través del lloc web, ja sigui a través de fotografies o d'una descripció dels mateixos, però sense que aquesta informació tingui un caràcter exhaustiu ni sigui exigible això per part del client. No obstant això, s'intentaran evitar errors en aquesta informació.
3.2. Els productes que figuren en el lloc web són 100% originals, i la Botiga Online és distribuïdora oficial dels mateixos. En cap cas es venen productes per sota del preu de cost. Si el client necessita un producte en concret i no el troba, pot posar-se en contacte amb la Botiga Online perquè des de la mateixa s'intenti proveir-lo d'aquest.
3.3. Els productes oferts en el lloc web compleixen amb els requisits de la legislació espanyola. La Botiga Online no es fa responsable del fet que les característiques dels productes incompleixin les legislacions d'altres països, i especialment d'aquelles que corresponguin als països en què hagin de ser lliurats els productes. És obligació del client comprovar que les característiques dels productes s'adeqüen a les lleis del país de destinació.
3.4. Juntament amb la descripció dels productes s'indicarà la seva disponibilitat. No obstant això, si el producte figura com a disponible i un cop comprovat l'estoc no ho està realment, s'informarà al client d'aquest extrem a través del correu electrònic facilitat pel mateix. Per al cas que estigués prevista la reposició del producte, el client podrà optar entre esperar que el producte es trobi disponible o anul·lar la comanda del producte. Per al cas que el producte ja no fos subministrat, la Botiga Online anul·larà la comanda. No es realitzarà cap càrrec pel producte que finalment no vagi a ser enviat, o es procedirà a la devolució del càrrec si aquest ja hagués estat realitzat. El client no podrà reclamar cap quantitat econòmica (ja sigui com a indemnització o ja sigui per qualsevol altre concepte) pels supòsits previstos en aquesta clàusula.
3.5. El client també pot adquirir productes que figurin com a no disponibles al lloc web. En aquest cas, es carregarà l’import dels mateixos a través del sistema de pagament seleccionat pel client i es farà la comanda al fabricant. El producte s’enviarà al client tan aviat com sigui possible, i en el cas que el termini de lliurament sigui superior als 15 dies hàbils, s’informarà d’aquest fet al client. El client no podrà reclamar cap quantitat econòmica (ja sigui com a indemnització o ja sigui per qualsevol altre concepte) pels supòsits previstos en aquesta clàusula.
3.6. El preu de cada producte serà el que figuri en el lloc web en cada moment. No obstant això, poden produir-se errors en la indicació d'aquest preu; la Botiga Online no estarà obligada a vendre i/o enviar cap producte que tingui un preu marcat inferior al preu real de venda, fins i tot si s'ha enviat la confirmació de la comanda al client. Si el client hagués cursat una comanda i el preu marcat fos erroni, el client serà informat de l'error i del preu real del producte, i se li donarà l'opció de confirmar la comanda amb el preu real o bé d'anul·lar la comanda. Per al cas de no poder contactar amb el client, ambdues parts acorden que la comanda es considerarà anul·lada amb reemborsament de les quantitats que, si s'escau, hagués abonat el client. Per al cas que s'hagi realitzat un enviament i el preu fos erroni, el client serà informat de l'error i haurà de retornar el producte sense cost de transport per a ell, o se li donarà l'opció d'abonar el preu real del producte; per al cas que el client no faci cap de les dues coses, se li reclamarà l'import real de la comanda.
3.7. Tot i que la Botiga Online pugui canviar el preu dels productes, els possibles canvis no afectaran aquelles comandes que hagin estat confirmats, excepte un error en el preu del producte tal com s'ha indicat anteriorment.
3.8. Tots els preus inclouen l'IVA. Els càrrecs duaners que s'apliquin als enviaments internacionals seran per compte del client, sense que en cap cas la Botiga Online assumeixi cap obligació respecte dels mateixos. Per aquest motiu recomanem que, abans de realitzar una compra, el client s'informi de les taxes, impostos i condicions duaneres vigents en el lloc de destinació.
3.9. D'acord amb la normativa legal vigent, a les comandes realitzades en el lloc web no els serà aplicable el Tax Free.
3.10. Els preus indicats en els productes no inclouen el preu del transport. Aquest serà indicat quan es tramiti l'enviament.
3.11. La Botiga Online es reserva el dret de retirar o d'incloure, en qualsevol moment, qualsevol producte del lloc web, així com el dret de modificar el contingut del mateix.

4. Registre d'usuaris

4.1. Per realitzar compres o accedir als serveis prestats per la Botiga Online, l'usuari s'ha de registrar mitjançant un nom d'usuari i d'una contrasenya, i facilitar les dades necessàries perquè es puguin realitzar compres o prestar els serveis a través del lloc web.
4.2. Per procedir a registrar-se al lloc web, l'usuari haurà de ser major d'edat i tenir capacitat legal per contractar.

5. Comandes

5.1. La informació relativa als productes i els detalls continguts en aquest lloc web no constitueixen una oferta de venda sinó una invitació a contractar. Per aquest motiu, no hi haurà cap contracte de compra entre el client i la Botiga Online fins que la comanda hagi estat acceptada expressament per la Botiga Online.
5.2. L'acceptació de la comanda a la qual ens hem referit en el punt anterior tindrà lloc en el moment en què es realitzi l'enviament dels productes, i afectarà únicament als productes enviats, de manera que les presents condicions només seran aplicables a aquests. En el supòsit de no acceptació d'una comanda per part de la Botiga Online, es reemborsarà al client qualsevol càrrec que per aquest concepte hagués fet en el seu compte o targeta de crèdit. La Botiga Online no està obligada a acceptar cap sol·licitud de compra.
5.3. Abans de realitzar una comanda, el client ha de registrar-se al lloc web. Les dades facilitades per aquest seran tractades d'acord amb el que estableixen les Condicions d'ús i en la Política de privacitat.
5.4. Una vegada que el client s'hagi registrat i hagi escollit els productes que vol comprar, haurà d'acceptar el pagament marcant el botó corresponent. Quan s'hagi autoritzat el pagament per part de l'entitat bancària, se li enviarà un missatge confirmant la recepció de la comanda al correu electrònic que se'ns hagi facilitat, o, si s'escau, es confirmarà aquesta recepció a través de l'apartat del lloc web que s'hagi creat per a aquest efecte. La confirmació de la recepció de la comanda no implica l'acceptació de la comanda per part de la Botiga Online, sinó que l'acceptació només tindrà lloc quan la comanda hagi estat enviada tal com s'ha indicat anteriorment, fet del qual s'informarà al client mitjançant correu electrònic o a través del lloc web. En aquest moment serà quan es considera formalitzat el contracte. El client podrà modificar la comanda sempre que aquesta no hagi entrat en procés d'enviament; de la mateixa manera, la Botiga Online podrà rebutjar, de manera discrecional, qualsevol comanda amb anterioritat al seu enviament, sense que el client pugui reclamar cap quantitat econòmica per aquest concepte.
5.5. En el supòsit que el correu electrònic facilitat pel client sigui erroni, la Botiga Online podrà procedir a l'anul·lació de la comanda.
5.6. En el supòsit que el client no rebi el correu electrònic de confirmació de la comanda, aconsellem revisar la configuració del correu electrònic i del correu brossa, a més de la configuració del sistema antivirus del client. Per a qualsevol incidència posem a disposició dels clients el correu electrònic info@simbolismo.com.

6. Sistema de pagament

6.1. Sempre que estiguin disponibles al lloc web, el client podrà utilitzar els següents sistemes de pagament: targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Visa Electron, Mastercard i Maestro), PayPal, contra reemborsament, ingrés en compte bancari, i criptomoneda.
6.2. El límit màxim diari de compra mitjançant targeta bancària serà de 1.200 €.
6.3. Els pagaments realitzats mitjançant PayPal i criptomoneda tindran un sobrecost del 7%, amb un recàrrec mínim de 3 €. El motiu del sobrecost és cobrir les comissions bancàries, les fluctuacions de moneda i les despeses de gestió.
6.4. Els pagaments realitzats mitjançant contra reemborsament tindran un sobrecost del 3'5%, amb un recàrrec mínim de 3 €, i aquest sistema de pagament només estarà disponible inicialment per a Espanya. Els pagaments per contra reemborsament únicament podran realitzar-se en metàl·lic i en el seu import íntegre i exacte, ja que el missatger pot no disposar de canvi. El límit màxim de compra mitjançant contra reemborsament serà de 600 €.
6.5. No s'acceptaran pagaments mitjançant ingrés en compte bancari per import superior als 2.500 €. Les despeses i comissions bancàries aniran a càrrec de la persona que realitzi l'ingrés o cursi la comanda.
6.6. Si es realitza el pagament mitjançant transferència bancària, el client haurà d'indicar el número de comanda i el nom de la persona que l'ha realitzada. L'enviament dels productes es realitzarà un cop rebut els diners en el compte de la Botiga Online. En el cas que no s'efectuï la transferència en cinc dies naturals des de la realització de la comanda, la Botiga Online podrà cancel·lar la mateixa, sense que el client pugui realitzar cap reclamació per aquesta cancel·lació. Totes les despeses i comissions derivades de la transferència bancària aniran a càrrec del client.
6.7. En el moment de fer el pagament, el client ha de facilitar totes aquelles dades que siguin necessàries perquè el tràmit pugui dur-se a terme. La realització i validació de l'operació equival a la signatura del client i la seva acceptació expressa de l'operació realitzada, podent exigir la Botiga Online l'import de l'operació corresponent a la suma de la comanda.
6.8. Les dades facilitades pel client es transmeten a través del protocol SSL. Les dades de targetes de crèdit no seran conservats en els servidors de la Botiga Online sinó en els d'una entitat bancària, de manera que la Botiga Online no coneix ni registra aquestes dades dels clients. Perquè el contracte s'entengui perfeccionat i sigui vàlid, l'entitat emissora de la targeta ha d'acceptar el càrrec a la targeta de crèdit.
6.9. La Botiga Online serà la propietària del producte fins al pagament complet del mateix per part del client i al lliurament del producte, podent-se negar aquest lliurament fins que el preu del producte no hagi estat abonat en la seva totalitat, o podent reclamar el seu retorn en cas de no ser abonat.
6.10. La Botiga Online es reserva el dret de negar-se a tramitar la comanda d'un client que no hagi pagat (total o parcialment) una comanda anterior, o amb qui hi hagi un litigi en curs.
6.11. La Botiga Online es podrà negar a tramitar una comanda quan hi hagi sospites de frau. També podrà sol·licitar informació addicional al client (per exemple qualsevol tipus de document que acrediti la identitat del comprador) amb la finalitat de detectar operacions il·lícites o fraudulentes, o procedir a la comunicació de les dades a tercers amb la finalitat de comprovar si una operació és fraudulenta.

7. Enviament i entrega

7.1. Quan la comanda sigui enviada, el client rebrà un correu electrònic en el qual se li comunicarà aquest extrem.
7.2. Les despeses d'enviament no estan incloses en el preu dels productes, però s'indicaran amb claredat quan el client realitzi una comanda. De forma genèrica, les despeses d'enviament són les següents:
- Per a enviaments a domicili fins a 1 kg, l’import serà de 6’50 € per a l’Espanya Peninsular, 10 € per a les Illes Balears, 6’70 € per a Portugal, 25’20 € per a la resta de països europeus de les zones 1 a 4 (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Ciutat del Vaticà, França, Itàlia, Luxemburg, Mònaco, Holanda, Regne Unit i San Marino), 32’75 € per als països europeus de la zona 5 (Dinamarca, Hongria, Polònia i República Txeca), i 55’50 € per als països europeus de les zones 6 a 8 (Finlàndia, Grècia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Suècia i Suïssa).
- Per a enviaments a domicili fins a 2 kg, l’import serà de 7 € per a l’Espanya Peninsular, 11 € per a les Illes Balears, 7’50 € per a Portugal, 32’50 € per a la resta de països europeus de les zones 1 a 4 (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Ciutat del Vaticà, França, Itàlia, Luxemburg, Mònaco, Holanda, Regne Unit i San Marino), 43’50 € per als països europeus de la zona 5 (Dinamarca, Hongria, Polònia i República Txeca), i 60 € per als països europeus de les zones 6 a 8 (Finlàndia, Grècia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Suècia i Suïssa).
- Per a enviaments a domicili fins a 3 kg, l’import serà de 7’50 € per a l’Espanya Peninsular, 12 € per a les Illes Balears, 8 € per a Portugal, 41’50 € per a la resta de països europeus de les zones 1 a 4 (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Ciutat del Vaticà, França, Itàlia, Luxemburg, Mònaco, Holanda, Regne Unit i San Marino), 55 € per als països europeus de la zona 5 (Dinamarca, Hongria, Polònia i República Txeca), i 65 € per als països europeus de les zones 6 a 8 (Finlàndia, Grècia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Suècia i Suïssa).
Les despeses d'enviament poden ser variades per la Botiga Online sense cap avís previ, sent els preus d'enviament vigents en el moment del curs d'una comanda els que seran aplicables a aquesta. Les comandes superiors a 69 € tindran les despeses de transport gratuïtes dins del territori espanyol, amb excepció de les pagades mitjançant contra reembors, que seran gratuïtes per compres superiors als 300 €.
7.3. Els enviaments es realitzaran en dies laborables i de dilluns a divendres. Els terminis d'expedició són orientatius, i no estant garantits en cap cas per la Botiga Online. No obstant això, aquesta farà tot el possible perquè l'enviament sigui realitzat en un termini màxim de 48 hores des de la seva confirmació i pagament.
7.4. Per norma general no es realitzarà cap enviament fins que tots els productes que es vulguin adquirir estiguin disponibles per part de la Botiga Online. D’aquesta manera, si en una comanda hi ha productes en estoc i d’altres que no ho estan, no es farà cap enviament fins que tots els productes seleccionats pel client estiguin disponibles per al seu enviament, enviant-se tots els productes en una única expedició. No obstant això, la Botiga Online podrà optar per realitzar enviaments parcials a l'adreça indicada pel client, i aquestes seran a càrrec de la Botiga Online sempre que no hagin estat sol·licitats pel client; en cas que hagin estat sol·licitats pel client aniran a càrrec del mateix.
7.5. Els enviaments es realitzaran al lloc indicat pel comprador a través del servei de missatgeria fixat en cada moment per la Botiga Online. Aquesta no serà responsable dels errors en el lliurament d'un enviament si la direcció proporcionada pel client és errònia o està incompleta.
7.6. La Botiga Online no es fa responsable dels retards en els enviaments que es deguin a motius aliens o de força major, com per exemple els causats per vagues en el transport o que impliquin problemes en les xarxes de distribució.
7.7. Si en el moment del lliurament de la comanda el client no es troba al domicili o en el lloc de lliurament indicat a aquest efecte, el client autoritza que la comanda sigui lliurada a la persona que en aquell moment es trobi en aquest domicili o lloc, fent extensiva aquesta autorització al porter de la finca.
7.8. En el moment en el qual es lliuri el producte al client o a un tercer en nom seu (d'acord amb el que indica la clàusula anterior), el risc de pèrdua o deteriorament del producte es transmetrà al client. No obstant això, en el supòsit que el client hagi triat el transportista, la Botiga Online transmetrà el risc al client des del moment del lliurament dels productes al transportista.
7.9. No s'admetran reclamacions de productes que constin com a lliurats per l'empresa de transports.
7.10. El servei de missatgeria podrà trucar al telèfon proporcionat pel client per facilitar el lliurament de la comanda. Així mateix, si el producte no hagués pogut lliurar-se al client després de dos intents (o un intent en períodes en què hi hagi un gran nombre d'enviaments, com ara Nadal, Black Friday, rebaixes o períodes sobrevinguts), el client haurà de passar pel punt de lliurament del transportista per recollir l'enviament.
7.11. Està previst que el client rebi una comunicació electrònica per part de l'empresa de transport per indicar-li l'estat de trànsit de la seva comanda.
7.12. La Botiga Online no es fa càrrec de les taxes, impostos, despeses duaneres o qualsevol altre càrrec que pugui derivar dels enviaments internacionals i nacionals fora de la UE. Aquestes despeses aniran sempre a càrrec del client. Tampoc es fa responsable del compliment de les lleis i normes del país de destinació.
7.13. La Botiga Online no envia productes a tots els països, sinó que inicialment només realitza enviaments dins el territori de la Unió Europea, així com al Regne Unit. D'altra banda, hi ha determinats territoris dins de la Unió Europea als quals tampoc es realitzen enviaments, com ara les regions autònomes especials i les regions ultra-perifèriques. En conseqüència, no es realitzaran enviaments a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries, entre d'altres territoris. Per a qualsevol dubte al respecte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d'info@simbolismo.com. En cap cas es realitzaran enviaments a apartats de correus, hotels o a adreces no permanents. També s'exclouen aquells països en els quals els lliuraments hagin de realitzar-se a través de transport aeri i les lleis aplicables impedeixin aquest tipus de transport en relació als béns oferts en el lloc web.

8. Desistiment i devolució dels productes

8.1. El client podrà desistir de la seva comanda dins dels 14 dies naturals des de la recepció dels productes. Ha de notificar la voluntat de desistir mitjançant correu electrònic a info@simbolismo.com, i procedir a la devolució d'article dins el termini de desistiment dels 14 dies. La devolució es realitzarà a través del mateix sistema de missatgeria a través del qual la Botiga Online hagi realitzat l'enviament, i seran a càrrec del client les despeses derivades del mateix. En el cas que el client esculli un altre sistema d'enviament, aquestes despeses també seran a càrrec del client.
8.2. Per comunicar la seva voluntat de desistir, es podrà utilitzar el següent formulari:

FORMULARI DE DESISTIMENT:

A l'atenció de Sunsetzone SL, C/ Entença 227-231, local 3, 08029 Barcelona.
Per la present comunicació, jo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (posar nom i DNI / Passaport / NIE), amb domicili a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (posar domicili), els informo de la meva voluntat de desistir de la comanda núm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (posar nombre de comanda i data de recepció del mateix).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Data i signatura)

8.3. No s'acceptaran devolucions a ports deguts.
8.4. La Botiga Online no assumeix la titularitat del producte retornat fins a la recepció del mateix.
8.5. Els productes han de ser retornats sense haver estat usats, en perfecte estat i amb les capses, garanties, instruccions i complements que en tot cas haguessin estat enviats. També hauran d’estar embolicats de forma adequada. Si amb els productes demanats pel client s'ha adjuntat d'altres de regal o promocionals, aquests també hauran de ser retornats sense haver estat usats; en cas contrari, la Botiga Online descomptarà l'import del PVP d'aquests del total de l'import de la devolució que hagi d'efectuar.
8.6. Els productes objecte de devolució s'han d'enviar a la següent adreça: C/ Entença 227-231, Local 3, CP 08029, Barcelona.
8.7. Un cop la Botiga Online hagi rebut els productes retornats, li serà reemborsat al client el preu del mateix en un termini màxim de 30 dies. La devolució es realitzarà a través del sistema de pagament que hagués emprat el client en cursar la comanda o mitjançant qualsevol altre mitjà que les parts acordin.
8.8. En el supòsit de devolució, el client serà responsable de la disminució del valor del producte a causa de la manipulació del mateix, i la Botiga Online podrà descomptar el valor d'aquesta disminució del que hagi d'abonar al client.
8.9. El dret al desistiment i a la devolució no s'aplica a productes que hagin estat desprecintats amb posterioritat al seu lliurament o que no vagin amb el seu embalatge original, així com a productes usats, danyats o deteriorats, o que no permetin la devolució per raons higièniques. Tampoc serà possible la devolució de productes que puguin deteriorar-se o caduquin amb rapidesa, ni a aquells productes que hagin estat personalitzats seguint les instruccions del client.
8.10. En els supòsits de desistiment i devolució, el client haurà d'indicar el número de comanda o factura i les seves dades identificatives de forma prèvia a la tramitació del mateix.
8.11. Si el motiu de la devolució és a causa de danys durant el transport, s'haurà d'actuar de la manera següent:
El client ho haurà d'indicar en el termini de 24 hores, a fi i efecte que des de la Botiga Online es pugui fer la reclamació a l'empresa de transport, i remetre fotografies en cas de ser possible.
Si els danys poguessin ser observats a l'exterior del paquet, el client haurà de rebutjar el lliurament i fer constar el motiu del rebuig en el full de la qual a aquest efecte disposi el transportista.
En cas de danys en els productes, es retornarà l'import pagat pel client sempre que es retorni la totalitat dels productes danyats.
8.12. Si el motiu de la devolució és un error en el contingut de la tramesa, el client ha de comunicar dins de les 24 hores a fi de gestionar la devolució.
8.13. En cas de canvi o devolució, les despeses dels segons enviaments o enviaments posteriors, aniran a càrrec del client.
8.14. La devolució en cap cas inclourà: les despeses per pagament contra reemborsament, les comissions de targetes de crèdit, les despeses per transferència bancària o de pagament mitjançant PayPal, així com tampoc les taxes, impostos i d'altres costos diferents al preu dels productes.
8.15. A la devolució d'enviaments gratuïts, si la devolució dels productes fos per import inferior als 69 € (compres nacionals) o als 150 € (compres UE, en el cas que estiguin activats els enviaments gratuïts), es descomptarà l'import corresponent al cost d'enviament.
8.16. Per al cas que la comanda sigui retornat perquè no ha pogut ser lliurat a l'adreça indicada pel client, o perquè el client no ho hagi recollit en l'empresa de transports, el client també haurà d'abonar, a més de totes les despeses derivades de les clàusules anteriors, les derivades del transport i emmagatzematge.
8.17. Les despeses de re-expedició del producte (que es donen, per exemple, quan una vegada realitzat l'enviament el client decideix canviar l'adreça de lliurament) també aniran a càrrec del client.

9. Garanties

9.1. Les garanties dels productes que figuren a la Botiga Online corresponen exclusivament als fabricants respectius. En aquest punt, el paper de la Botiga Online es limita a fer de mitjancera entre el fabricant i el client per tal que aquest pugui exercir els seus drets.
9.2. Si el producte és defectuós i el client ho ha comunicat dins del termini legalment establert, el fabricant procedirà a reparar-lo o a reemplaçar-lo per un altre de nou que sigui igual; si cap de les dues opcions és possible, el fabricant generalment el reemplaçarà per un producte de valor equivalent. El temps de reparació dependrà del fabricant i del tipus de producte, i serà variable. En la mesura del que sigui possible, la Botiga Online informarà el client sobre els terminis de reparació o substitució.
9.3. En cap cas s’entendrà que un producte és defectuós si el dany que presenta o el seu mal funcionament és degut al seu mal ús per part del client, a un manteniment incorrecte o al desgast normal del producte.
9.4. La garantia es podrà reclamar al fabricant a través de la Botiga Online sempre que el producte hagi estat adquirit a través d’aquesta, i dins del període de temps establert per a cada producte. Generalment, el període de garantia és de 2 anys, però hi ha certs productes en els quals aquest és superior (algunes marques ofereixen garanties de 3 anys o fins i tot de per vida) o en què aquesta es redueix a 1 (com per exemple passa en algunes sèries de Sheaffer). El fabricant sempre adjunta, amb el producte adquirit, el full de garantia on explica aquest extrem. El client també pot consultar els periodes de garantia a les webs dels fabricants. Per altra banda i en relació als consumibles (com per exemple les tintes estilogràfiques), s’ha de tenir en compte que els fabricants no acostumen a acceptar devolucions d’articles utilitzats, per la qual cosa, si es detecta cap defecte en el producte, recomanem comunicar-ho immediatament després d’adquirir-lo. Per altra banda, recomanem que les tintes estilogràfiques es consumeixin abans de que hagin transcorregut dotze mesos des de la seva adquisició.
9.5. Les gestions realitzades per la Botiga Online, en relació a l’exercici de les garanties per part dels clients, seran gratuïtes. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les despeses d’enviament seran sempre a càrrec del client, i que hi ha fabricants que estableixen càrrecs mínims per la manipulació, processament i enviament dels productes. La Botiga Online informarà al client d’aquests extrems sempre que sigui possible fer-ho.

10. Promocions i descomptes

10.1. Inicialment, les condicions de promocions i descomptes figuraran al lloc web o s'adjuntaran al correu electrònic en el qual s'informi de cada promoció, sense perjudici del que ja consti a les presents condicions.
10.2. Les promocions i descomptes no seran acumulables.

11. Comunicacions i notificacions

11.1. El client accepta expressament rebre comunicacions electròniques per part de la Botiga Online, així com que tots els contractes i notificacions de la Botiga Online es realitzin a través de correu electrònic, del lloc web o mitjançant l'apartat "El meu compte", i que tot contracte, notificació o informació així proporcionada sigui vàlida a efectes legals de comunicació per escrit. Tot això sense perjudici que les notificacions o comunicacions de la Botiga Online també es puguin fer a l'adreça postal proporcionada pel client o usuari.
11.2. En cas d'alguna incidència en l'ús del lloc web o en la tramitació d'una comanda, així com a petició del client, aquest autoritza expressament a la Botiga Online a comunicar-se telefònicament amb el mateix.
11.3. Les comunicacions remeses pel client o usuari a la Botiga Online podran enviar-se al correu electrònic info@simbolismo.com.
11.4. El client consent que la facturació es realitzi mitjançant factura electrònica. Per al cas que el client sol·liciti factura, aquest accepta rebre-la per correu electrònic o mitjançant el lloc web. Juntament amb la comanda, la Botiga Online podrà enviar un document en el qual figurarà el nom del client i els productes adquirits.
11.5. Totes les factures s’emetran en euros, incloses les compres o pagaments realitzats en altres monedes i/o en criptomoneda.

12. Domini, propietat industrial i propietat intel·lectual

Serà aplicable el que s'estableix a les Condicions d'ús.

13. Garanties i limitació de la responsabilitat

13.1. El client manifesta expressament ser major d'edat i tenir capacitat legal per a contractar. La Botiga Online només ven productes a clients que compleixin aquestes condicions, i no es fa responsable de les incidències o problemes que sorgeixin de l'incompliment d'aquest punt per part del client. Si algú sense capacitat per a contractar realitza una comanda, els seus tutors o representants legals assumiran les responsabilitats que se'n derivin, com ara el pagament del preu dels productes sol·licitats.
13.2. El client o usuari es compromet a què les dades que faciliti a la Botiga Online siguin veraces, correctes, actuals i completes. Aquestes dades seran tractades d'acord amb la política de privacitat del lloc web. El client o usuari també es responsabilitza: de la custòdia i ús de les seves claus i contrasenyes d'acord amb el que estableixen les Condicions d'ús; de l'ús de les seves targetes de crèdit o dèbit i d'altres sistemes de pagament en el lloc web, sent el client l'únic responsable de l'ús fraudulent d'aquests enfront de la Botiga Online. La Botiga Online en cap cas assumeix cap responsabilitat per l'ús de mitjans de pagament fraudulents en el lloc web.
13.3. El client o usuari es responsabilitzarà per les pèrdues, danys i perjudicis (entre els quals s'inclou el lucre cessant) ocasionats a la Botiga Online per l'incompliment de les condicions establertes en el present contracte.
13.4. La Botiga Online no es fa responsable de les pèrdues o dels danys derivats de l'ús del lloc web, ni de la compra o de l'ús d'algun dels productes relacionats en el mateix, ja es tracti de danys directes, indirectes, fortuïts, per omissió o de qualsevol altre mena, ja tinguin caràcter particular o empresarial. Tampoc assumeix cap responsabilitat per les següents pèrdues independentment del seu origen:
- Pèrdues de diners, negoci, ingressos o vendes.
- Lucre cessant, pèrdua de contractes o pèrdua de clients.
- Pèrdua de dades.
- Pèrdua d'ordinadors, dispositius mòbils o d'altres dispositius utilitzats per accedir al lloc web.
- Pèrdues degudes a causes fortuïtes, de força major o a la intervenció de tercers.
- Despeses ocasionades per l'ús del lloc web.
- Pèrdues derivades de la prestació de serveis per part de tercers que siguin necessaris per accedir al lloc web o tramitar una comanda.
- Altres pèrdues causades en tramitar una comanda.
13.5. La Botiga Online tampoc es fa responsable de cap pèrdua per la demora en el compliment d'aquest contracte que derivi de casos de força major o que sigui per causes alienes, com ara vagues o incidències en els sistemes de transport.
13.6. La Botiga Online no es fa responsable de les garanties dels productes fabricats per tercers, corresponent tal garantia als fabricants. Tampoc assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de les característiques o defectes dels productes, de l'ús dels mateixos o dels danys que aquests puguin causar.
13.7. Els productes venuts en el lloc web estan destinats únicament a particulars. La Botiga Online no es fa responsable de les pèrdues que es puguin produir en el cas que el client sigui una societat o empresa, d'acord amb el que estableix el present contracte.
13.8. La responsabilitat de la Botiga Online en relació a productes adquirits al nostre lloc web estarà limitada, exclusivament, al preu de compra d'aquests productes.

14. Modificació de les condicions presents i d'altres qüestions

14.1. Les presents condicions poden ser modificades, en qualsevol moment i sense cap avís previ, pel titular del lloc web, sent les condicions de venda vigents en el moment en el qual es cursi una comanda les que seran aplicables a aquesta.
14.2. Serà responsabilitat del client assegurar-se quines són les condicions vigents en el moment d'usar els serveis o realitzar una comanda en el lloc web. Les condicions estaran publicades en el lloc web de forma permanent.
14.3. Per al supòsit que alguna de les condicions d'aquest contracte fos declarada nul·la total o parcialment pels jutjats o tribunals competents, la resta de clàusules conservaran la seva vigència.
14.4. Per al cas que aquestes condicions estiguin redactades en més d'una llengua, tindrà preferència la versió catalana de les mateixes.

15. Llei aplicable i competència dels jutjats i tribunals

La Botiga Online i el client pacten expressament que el present contracte s'interpreti d'acord amb la legislació espanyola vigent en el moment en el qual es contracti. Així mateix, seran competents per a l'enjudiciament de qualsevol desacord derivat d'aquestes condicions els jutjats i tribunals que la legislació determini, incloent-se entre aquests els de el domicili del consumidor i usuari, així com els de el lloc de compliment de l'obligació.
D'acord amb l'article 14.1 de l'Reglament 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, així com de la possibilitat de presentar la seva reclamació a través de la mateixa accedint a l'enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ GENERAL

Responsable: Identitat: Sunsetzone SL - NIF: B67016378 Dir. Postal: C / Entença 227-231, local 3, Barcelona CP08029. Correu electrònic: info@simbolismo.com

En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat, tramitar les seves comandes i realitzar la facturació de les mateixes. Les dades proporcionades amb base en el seu consentiment es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal de fer-ho, o que sigui necessari per a prestar els nostres serveis o tramitar una comanda. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Sunsetzone SL estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

De la mateixa manera, en el compte de cada usuari hi ha un apartat en el qual li demanem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb la nostra activitat i fidelitzar-lo com a client.

DESCRIPCIÓ DEL REGISTRE D’ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

1. Nom del registre de tractament: clients
2. Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els clients
3. Descripció de les categories de clients i de les categories de dades personals:

- Clients: persones amb les quals es manté una relació comercial com a clients
- Categories de dades personals: les necessàries per al manteniment de la relació comercial. Facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització
- D'identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic, codis i claus d'identificació
- Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments

4. Les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals:

- Bancs i entitats financeres
- Empreses de transport
- Qualsevol altra entitat necessària per dur a terme la relació contractual amb el client
- Despatxos d'advocats en cas de reclamacions

5. Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades seran els previstos per les legislacions civil i fiscal respecte la prescripció de responsabilitats

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

S'informarà a tots els treballadors sobre el procediment per atendre els drets dels interessats, definint de forma clara els mecanismes pels quals es poden exercir els drets (mitjans electrònics, referència al Delegat de Protecció de Dades si ho hagués, adreça postal, etc. ) tenint en compte el següent:

- Prèvia presentació del seu document nacional d'identitat o passaport, els titulars de les dades personals (interessats) podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat. El responsable del tractament haurà de donar resposta a les persones interessades sense dilació indeguda.
- Per al dret d'accés es facilitarà als interessats la llista de les dades personals de què es disposi juntament amb la finalitat per a la qual han estat recollides, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el que poden sol·licitar la rectificació supressió i oposició al tractament de les dades.
- Per al dret de rectificació es procedirà a modificar les dades dels interessats que fossin inexactes o incompletes atenent a la finalitat del tractament.
- Per al dret de supressió se suprimiran les dades dels interessats quan aquests manifestin la seva negativa o oposició al consentiment per al tractament de les seves dades i no hi hagi deure legal que ho impedeixi. La supressió de les dades implicarà, necessàriament, la cancel·lació del compte d'usuari del client.
- Per al dret de portabilitat els interessats hauran de comunicar la seva decisió i informar el responsable, si escau, sobre la identitat del nou responsable al qual facilitar les seves dades personals.
- El responsable del tractament ha d'informar totes les persones amb accés a les dades personals sobre els termes de compliment per atendre els drets dels interessats, i la forma i el procediment en què s'atendran aquests drets.

Política de cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer o dispositiu d'emmagatzematge i recuperació de dades que es descarrega al terminal de l'usuari (ja sigui ordinador, smartphone, tauleta o televisor) amb la finalitat de millorar els serveis oferts pel lloc, pàgina o plataforma web, i per mostrar publicitat d'acord amb l'anàlisi dels hàbits de navegació del destinatari. També poden servir per identificar l'usuari en supòsits determinats, mostrar preferències en el lloc web o recordar claus i contrasenyes.

Quins tipus de cookies hi ha?

Hi ha diverses classes de cookies, que es poden classificar de la manera següent:
1. Pròpies o de tercers, depenent de si l'entitat que les envia i tracta la informació obtinguda a través d'aquestes és la mateixa que gestiona l'equip o domini des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari, o si en canvi s'envien des de l'equip o domini gestionat per una altra entitat.
2. De sessió o permanents, depenent de si estan limitades temporalment a una sessió o accés a la plataforma o si continuen instal·lades en el terminal del destinatari fins que arriba una determinada data de caducitat, i això atenent a la seva finalitat.
3. Atenent la seva finalitat poden ser:
a) Tècniques. Faciliten la navegació de l'usuari i la prestació dels serveis requerits per aquest. S'utilitzen, entre altres coses, per controlar la transmissió de dades, gestionar la configuració de la imatge o del so o dels continguts flaix, identificar l'usuari o la sessió, recordar claus i contrasenyes, accedir a la cistella de la compra o realitzar un comanda, així com per facilitar qualsevol altre servei ofert per la plataforma.
b) Personalitzades. Són aquelles que permeten oferir al destinatari un servei adaptat a certes característiques específiques, com ara el seu idioma, el seu navegador o la zona o regió des de la qual s'hi accedeix, tot això d'acord amb els paràmetres predefinits en el seu equip o terminal.
c) D'anàlisi. Són les que permeten crear perfils de navegació dels usuaris del lloc web, tenint en compte les seves preferències i comportament durant la navegació. Per exemple, permeten recordar si l'usuari repeteix visita.
d) Publicitàries i de publicitat tenint com a base el comportament. Són les que, d'una banda, permeten gestionar la publicitat del lloc web, i per altra banda fan possible personalitzar la publicitat en funció del perfil i dels hàbits de navegació de l'usuari.

Una mateixa galeta pot estar inclosa en més d'una d'aquestes categories.

Tal com t'hem indicat, en el nostre lloc també s'usen cookies d'altres plataformes com Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram i Google+, amb la finalitat que puguis compartir opinions o documents gràfics sobre els productes mostrats i els serveis oferts en el nostre lloc. Generalment, en accedir a aquestes xarxes socials autoritzes a les mateixes a emmagatzemar cookies de manera permanent. Per gestionar aquestes cookies has d'accedir a la xarxa social de la qual es tracti.

Per què utilitzem cookies en el nostre lloc web?

En el nostre lloc, pàgina o plataforma web utilitzem cookies amb diferents finalitats, que són:
- Procurar un funcionament correcte del lloc, fent la navegació més àgil i ràpida. La desactivació de les cookies pot reduir les prestacions ofertes pel lloc web.
- Controlar la transmissió de dades, identificar l'usuari o la sessió, recordar claus i contrasenyes, memoritzar dades relatives a formularis, permetre l'accés a la cistella de la compra o realitzar una comanda, així com per facilitar qualsevol altre servei ofert per la plataforma. Les cookies s'associen a un usuari anònim i en cap cas proporcionen dades personals (com ara el nom, en correu electrònic, el número de telèfon, etc.), ni extreuen informació del disc dur dels dispositius de navegació.
- Recopilar informació per adaptar la navegació a les característiques tècniques dels dispositius de cada usuari (com ara l'idioma de navegació, el tipus de navegador o la classe de dispositiu), així com la zona o regió des de la qual s'accedeixi d'acord amb la configuració del seu dispositiu.
- Obtenir informació de tipus estadístic (saber quines són les pàgines més visitades o els productes més buscats).
- Amb finalitats publicitàries i per oferir a l'usuari productes i serveis personalitzats, en funció del seu perfil i dels seus hàbits de navegació.
- Per augmentar la seguretat de la nostra pàgina, lloc o plataforma web. Per tant, en cap cas les cookies poden causar danys als dispositius de navegació.

Cookies que utilitzem:

- COOKIE JSESSIONID:
La JSESSIONID és una cookie generada pels contenidors de servlets, com el Tomcat o el Jetty, i és usada per gestionar les sessions en aplicacions web Java EE per al protocol HTTP.
A causa de què el protocol HTTP és un protocol "sense estat" (no guarda cap informació sobre les connexions anteriors), el servidor web no té la capacitat de saber les peticions que són d'un mateix usuari.
Per solucionar aquest inconvenient s'han desenvolupat diversos mètodes per poder gestionar les sessions d'usuari i millorar la navegació i la usabilitat en els entorns web.
Entre aquestes tècniques es troba la utilització de cookies.
Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari.
El servidor web crea una cookie anomenada JSESSIONID i l'envia al client. A partir d'aquest moment el client l'adjunta a totes les peticions HTTP que realitza al servidor per identificar-se.
JSESSIONID és una cookie de sessió. És temporal i no s'emmagatzema en el disc de l'usuari. Un cop finalitzada la sessió s'eliminarà.

Consentiment de l'ús de cookies per part dels usuaris

La política de cookies forma part de les condicions generals i la política de privacitat aplicables al nostre lloc web. Mitjançant la navegació pel nostre lloc, l'usuari accepta de forma expressa l'ús de cookies pròpies o de tercers, així com el tractament de les dades obtingudes a través d'aquestes. No obstant això, per al cas que vulgui revocar el consentiment i eliminar les cookies del seu terminal, o si desitja desactivarles i canviar la configuració del seu navegador en relació a les mateixes, pot fer-ho a través del manual d’usuari del seu explorador.
L'usuari també pot accedir al nostre lloc en mode privat, de tal manera que les galetes s'esborraran un cop es tanqui el navegador.